سخن روز /
کانون خبرگان کشاورزی
اساسنامه کانون خبرگان کشاورزی استان
فصل اول : کلیات و اهداف
ماده 1
نام سازمان غیردولتی مورد نظر : کانون خبرگان کشاورزی استان است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار کانون خبرگان
کشاورزی نامیده می شود.
ماده 2
نوع فعالیت :کلیه فعالیتهای کانون خبرگان کشاورزی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی
ایران دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً کانون خبرگان کشاورزی از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده 2
آئیننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 55 / 1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت و آییننامه
شماره 67735 ت/ 51305 ه مورخ 6 / 6 / 1396 مصوب هیئت محترم وزیران میباشد و محدوده فعالیت آن در سطح استان
میباشد.
ماده 3
محل : مرکز اصلیکانون خبرگان کشاورزیدر استان
واقع است
تبصره 1 ( هیات مدیره کانون خبرگان بر اساس دستورالعمل و شیوه نامه مصوب مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور انتخاب میشوند.
تبصره 2 ( کلیه امور مالی و اداری کانون تحت نظارت مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور انجام میشود.
وظایف کانون
1 ) کانونها در مراکز استانها و مراکزی که دارای سازمان جهاد کشاورزی مستقل می باشند، تشکیل میشود و در عملکرد مالی
استقلال نداشته و تابع مجمع ملی خبرگان کشاورزی است ایجاد می شوند.
تبصره ( شیوه نامه مربوط به مباحث مالی بر اساس دستورالعمل مصوب مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشورخواهد بود
2 ) کانونها می توانند برای جلب مشارکت افراد و دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی اقدام نمایند و با هماهنگی مجمع ملی
خبرگان کشاورزی نسبت به استفاده از آنها تصمیم گیری نمایند
3 ) کانونها میتوانند برای جلب مشارکت عمومی و نیز ارتباط با دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطح
استان اقدامات اداری لازم را مستقلا انجام دهند
4 ) کانونها موظفند گزارش کلیه اقدامات خود را به مجمع ملی خبرگان کشاورزی اعلام نمایند
5 ) معرفی نمایندگان کانون خبرگان کشاورزی استان جهت حضور در مجامع عمومی، مجمع ملی خبرگان کشاورزی
6 ) کانونها می بایست مجمع عمومی را تشکیل دهند و هیات مدیره کانون با رای هیات مدیره انجمن خبرگان کشاورزی
شهرستانهای استان انتخاب خواهند شد.
7 ) کانونها می توانند فعالیت های مالی و اداری محلی داشته باشند ولی می بایست گزارش مالی سالیانه مصوب مجمع عمومی
خود را به مجمع ملی خبرگان کشاورزی اعلام نمایند.
8 ) کانون خبرگان استانها می توانند با یکدیگر مکاتبه نموده و مجمع ملی خبرگان کشاورزی را در جریان قرار دهند.
9 ) کانون خبرگان کشاورزی استانهای همجوار مرزهای بین المللی کشور می توانند با کشورهای همسایه در ارتباط با اهداف و
وظایف خود تعامل و همکاری نموده و به مجمع ملی خبرگان کشاورزی اطلاع رسانی کنند.
ماده 4
تابعیت: کانون خبرگان کشاورزی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران اعلام میدارند.
»2«
ماده 5
مدت فعالیت کانون خبرکشاورزی کشاورزی از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود میباشد.
ماده 6
دارایی اولیه کانون خبرگان کشاورزی اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ریال میباشد که توسط هیات مؤسس
تماماً پرداخت شده و در اختیار کانون خبرگان کشاورزی قرار گرفته است.
ماده 7
هیات مؤسس بعد از تأسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرایی )هیات مدیره( توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها تحت عنوان
موسس مسئولیتی در کانون خبرگان کشاورزی نخواهد داشت.
ماده 8
اهداف کانون خبرگان کشاورزی عبارتند از:
الف اهداف کلی کانون )کلیات(
1 ) سازماندهی انجمن خبرگان کشاورزی شهرستانهای استان
2 ) ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان و انجمن خبرگان کشاورزی شهرستانها
3 ) تعامل و همکاری با تمامی تشکلهای بخش کشاورزی در سطح استان
4 ) فراهم نمودن زمینه ارتباط و تعامل با دستگاه ها، موسسات، مراکز علمی تحقیقاتی و تشکلهای بخش کشاورزی در سطح استان
ب روش اجرای اهداف
کانون خبرگان کشاورزی میتواند در راستای اهداف خود اقدامات زیر را به انجام رساند:
1 ) انعقاد تفاهمنامه، توافقنامه و قرارداد با سازمانها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی استان با هماهنگی مجمع ملی خبرگان
کشاورزی
2 ) مشارکت و حضور فعال در تعیین شاخصهای لازم برای شناسایی و معرفی تولیدکنندگان و نخبگان بخش کشاروزی استان
3 ) حضور در کارگروهها و جلسات فنی و تخصصی و تصمیم گیری دولتی و غیر دولتی بخش کشاورزی
4 ) ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و سازمانهای ملی و بینالمللی دولتی و غیردولتی برای انتقال یافته های علمی و تجربی
5 ) تهیه و تدوین بروشور، نشریات و جزوات آموزشی و تعامل با رسانههای گروهی و ارتباط جمعی
6 ) همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای تولید و خدمات بخش کشاورزی
7 ) ایجاد بانک اطلاعاتی از خبرگان کشاورزی استان به منظور ساماندهی آنها بصورت استانی و شهرستانی
8 ) برگزاری جلسات، کارگاههای آموزشی، سمینارهای علمی، کلاسهای آموزشی و تحقیقات کاربردی
9 ) همکاری جهت استفاده و بهره گیری از تجارب و واحدهای الگویی تولیدکنندگان نمونه جهت آموزش به سایر کشاورزان و
دانش آموختگان با هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی در سطح شهرستان
تبصره ( کانون خبرگان کشاورزی موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا تضییع حقوق شاغلین بخش کشاورزی، جهت
احقاق حقوق آنها از طریق نظام صنفی کشاورزی استان پیگیری لازم به عمل آورد.
ماده 9
شرایط عضویت :
1 ) پذیرش و قبول کلیه مواد مندرج در اساسنامه
2 ) اعضای هیئت مدیره انجمن خبرگان کشاورزی شهرستانهای آن استان
3 ) ساختارکانون خبرگان کشاورزی در استان در قالب سازمان مردم نهاد )سمن( خواهد بود.
انواع عضویت
اصلی
»3«
افتخاری : اعضای افتخاری کانون خبرگان کشاورزی )افراد مرجع به تشخیص هیات مدیره(
فصل دوم : ساختار
1 ساختار غیر رکن: هیئت مؤسس، کمیتههای تخصصی، شوراهای مشورتی و ...
وظایف هیئت مؤسس :
1 ) انجاماقدامات اولیه تشکل برای تأسیس
2 ) تهیه و تصویب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم
3 ) انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
4 ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای اعضا تا تشکیل اولیه مجمع عمومی عادی در آن منتشر
خواهد شد.
ماده 10
2 ساختار رکنی :
ارکان کانون خبرگان کشاورزی عبارتند از : 1 مجمع عمومی - 2 بالاترین رکن اجرایی )هیات مدیره( - 3 بازرسان -
ماده 11
الف مجمع عمومی -
مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیمگیری کانون خبرگان کشاورزی میباشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود.
ماده 12
مجمع عمومی عادی سالی یک بار در خرداد ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء و جهت
تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشود، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر، جلسه
رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی ممکن است به صورت فوقالعاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضاء تشکیل شود.
ماده 13
وظایف مجمع عمومی عادی
1 ) انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان )اصلی و علیالبدل(
2 ) استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس
3 ) تعیین خطمشی کلی و برنامه کانون خبرگان کشاورزی و تصویب بودحه سال جاری و سایر عملیات به پیشنهاد هیات مدیره
4 ) بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
5 ) تصویب ترازنامه و بودجه و سایر گزارشهای هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
6 ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیها و دعوتنامهها
7 ) عزل اعضای هیات مدیره و بازرس
ماده 14
مجمع عمومی فوقالعاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1 ) با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
2 ) با درخواست یک پنجم اعضا
تبصره 1 ( دعوت برای مجمع عمومی فوقالعاده کتبی بوده و حداقل 15 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
تبصره 2 ( مجمع عمومی فوقالعاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
تبصره 3 ( تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده با تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 15
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
1 ) تصویب تغییرات اساسنامه
»4«
2 ) بررسی و تصویب یا رد انحلال مجمع کشاورزی
3 ) تغییر در میزان سرمایه تشکل
4 ) انحلال تشکل قبل از موعد
ماده 16
مجامع عمومی توسط هیات رئیسهای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند.
تبصره( اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی
انتخاب خواهندشد.
ماده 17
ب( هیئت مدیره
کانون خبرگان کشاورزی دارای هیات مدیره مرکب از حداقل 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
تبصره 1 ( جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ( شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا
سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 3 ( دعوت از اعضای هیات مدیره با دعوت کتبی به نشانی عضو )هیات مدیره( حداقل 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه به
صورت قانونی انجام میپذیرد.
تبصره 4 ( انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
ماده 18
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای
عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 19
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی
رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوقالعاده خواهد داد.
ماده 20
اعضای هیئت مدیره در اولین جلسهای که بعد از انتخاب شدن تشکیل میدهند از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و
یک نفر خزانهدار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها از آئیننامه داخلی مشخص مینماید.
تبصره 1 ( هیات مدیره در هر موقع میتواند رئیس و نائب رئیس و خزانهدار را از سمتهای مذکور عزل کند.
تبصره 2 ( هیات مدیره در صورت نیاز تشکل میتواند سمت یا سمتهای دیگری را برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.
ماده 21
هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای دورههای بعدی بلامانع بوده و هیات
مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت
نماید. هیات مدیره حداقل 10 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجغ ذیربط و ذیصلاح اعلام خواهد نمود.
ماده 22
هیئت مدیره نماینده قانونی کانون خبرگان کشاورزان بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل میباشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی،
افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین
حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش )مصالحه( و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا
قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حق توکیل. به طور کلی هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معاملهای را
» کانون خبرگان کشاورزی « که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد بنام
انجام دهد.
ماده 23
ج بازرس یا بازرسان -
»5«
مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بارس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند
نمود.
ماده 24
اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازرس انتخاب شوند :
1 ) کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبههای مذکور در ماده 111 ق.ت به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا
بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت
2 ) مدیران و مدیر عامل سازمان غیردولتی
3 ) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4 ) همسر اشخاص مذکور در بند 2
تبصره( انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده 25
1 ) وظایف بازرس )بازرسان( به شرح زیر است :
2 ) بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
3 ) مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
4 ) گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
5 ) بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و عملکرد هیئت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع
عمومی گذاشتهاند کتباً اظهار نظر نماید.
6 ) سایر وظائفی که قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره ( بازرس میتواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده 26
بازرس میتواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات کانون خبرگان کشاورزی انجام داده و اسناد و مدارک و
اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوقالعاده مجمع عمومی را
بنماید.
ماده 27
در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علیالبدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 28
هیئت مدیره و بازرس تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.
تبصره(جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است،
دارا میباشد. » کانون خبرگان کشاورزی « هیئت مدیره، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف
ماده 29
هیئت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او را
تعیین نماید.
تبصره( مدیرعامل نمیتواند در عین حال رئیس هیات مدیره، همان تشکل غیردولتی باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در
مجمع عمومی.
ماده 30
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی کانون خبرگان کشاورزی است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض
حق امضاء دارد و عزل وی از » کانون خبرگان کشاورزی « محسوب شده و از طرف » کانون خبرگان کشاورزی « میگردد، نماینده
اختیارات بالاترین هیئت مدیره میباشد که بایستی مستند و مدلل باشد.
»6«
تبصره 1 ( اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب
مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
تبصره 2 ( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مهر مجمع و با امضای سه نفر به ترتیب مدیر عامل، خزانهدار و رئیس هیئت مدیره و
معتبر » کانون خبرگان کشاورزی « در غیاب هر یک از این افراد امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه دو امضای دیگر و مهر
خواهد بود.
ماده 31
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی وهیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل میباشد :
1 ) نمایندگی قانونی مؤسسه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
2 ) استخدام ، عزل و نصب کارکنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات و تحت نظارت هیئت مدیره
3 ) نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر مؤسسه
4 ) اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفویض شده باشد.
5 ) ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای کانون خبرگان کشاورزی به هیئت مدیره جهت ارائه به
مجمع عمومی.
6 ) تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خطمشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارائه به مجمع عمومی.
د تهیه پیشنویس آئیننامههای مورد نیاز جهت طرح و تصمیمگیری در هیئت مدیره
8 ) نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی
9 ) درخواست برگزاری جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
10 ) انحام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق آئیننامههای مصوب و قانون تجارت به مدیر عامل محول شده یا بشود.
ماده 32
حقوق و مزایای مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره تعیین می شود.
در صورتی که مدیر عامل از اعضاء هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی میتواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده 33
مدت مأموریت مدیر عامل از مدت مأموریت هیئت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر
صورت مدیر عامل در صورت انقضاء مأموریت موظف است تا تعیین جانشین ، وظایف محوله را انجام دهد.
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه
ماده 34
از طریق ذیر تامین می شود : » کانون خبرگان کشاورزی « بودجه
الف ( هدیه ، اعانات هبه اشخاص خقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی غیر دولتی
ب( وقف و حبس
پ( وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارجوب موضوع فعالیت اهداف و اساسنامه مجمع
ت(حق عصویت اعصا
ماده 35
درآمد و هزینههای کانون خبرگان کشاورزی در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه
خواهد شد.
تبصره 1 ( کانون خبرگان کشاورزی مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه اهداف و وظایف مصرف نماید و
چنانچه وجوهی مازاد بر هزینههای کانون خبرگان کشاورزان موجود باشد در حساب مخصوصی بنام کانون خبرگان کشاورزی نزد
یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
»7«
تبصره 2 ( سال مالی مجمع کشاورزی منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول
که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 36
کلیه مدارک، پروندهها و مکاتبات در دفتر کانون خبرگان کشاورزی نگهداری میشود. ترتیب امضاء مکاتبات رسمی را هیئت مدیره
تعیین مینماید.
تبصره( مصوبات وصورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده 37
کانون خبرگان کشاورزی مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نمایند.
ماده 38
کانون خبرگان کشاورزی مکلف است محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده 39
کانون خبرگان کشاورزی دارای مهر یا آرام مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد
شد. هیئت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره( هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرام مسؤولیت قانونی دارد.
ماده 40
انحلال: در صورت انحلال کانون خبرگان کشاورزی مجمع عمومی فوقالعاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این
هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم ) اعم از
منقول و غیرمنقول( دارایی کانون خبرگان کشاورزی را به تصویب مجمع عمومی رسانده، هیات مذکور موظف است نتیجه را به
مراجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره 1 ( تصفیه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفیه شرکتها صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 2 ( هیئت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب مینماید.
تبصره 3 ( مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه تشکل غیردولتی را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.
ماده 41
انتشار هرگونه مطبوعهای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحلیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون
مطبوعات انجام خواهد شد.
ماده 42
مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 43
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 26 تبصره توسط اعضای هیئت مدیره هیئت مؤسس به
تصویب رسید.
تاریخ به روز رسانی:
2019/01/17
تعداد بازدید:
81
Powered by DorsaPortal