سخن روز /
خدمات شناسنامه دار دستگاه
خدمات شناسنامه دار دستگاه

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

کد شناسه

۱

ارائه مجوزهای تشکل‏ها و تعاونی‏های بخش کشاورزی (۱۳۰۱۱۲۰۷۰۰۰)

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۰۱

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۱۹

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۰۲

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۲۰

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۰۳

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۲۱

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۲۲

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۲۳

صدور مجوز تشکیل اتحادیه‏های کشاورزی شهرستانی/ استانی/ ملی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۲۴

ابطال مجوز تشکیل اتحادیه‏های کشاورزی شهرستانی/ استانی/ ملی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۲۵

نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۲۶

صدور مجوز تشکیل تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۱۴

صدور مجوز ادغام تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۱۵

ابطال مجوز تشکیل تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۱۶

ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۷۱۰۹

۲

ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی (۱۳۰۱۲۴۸۶۰۰۰)

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

۱۳۰۱۲۴۸۶۱۰۰

صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

۱۳۰۱۲۴۸۶۱۰۱

صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

۱۳۰۱۲۴۸۶۱۰۲

۳

ارائه تأئیدیه به تشکل‏های کشاورزی (۱۳۰۱۲۴۸۷۰۰۰)

صدور تأییدیه فنی تشکیل تشکل‏ها و انجمن‏های تخصصی- صنفی کشاورزی

۱۳۰۱۲۴۸۷۱۰۰

  

صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان‏های غیردولتی(NGO) کشاورزی

۱۳۰۱۲۴۸۷۱۰۱

صدور مجوز خرید و فروش اموال غیرمنقول شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

۱۳۰۱۲۴۸۷۱۰۲

صدور مجوز ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

۱۳۰۱۲۴۸۷۱۰۳

۴

ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل‏های کشاورزی (۱۳۰۲۱۲۰۸۰۰۰)

برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی

۱۳۰۲۱۲۰۸۱۰۷

ارائه خدمات مهندسی طرح‏های عمرانی به تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

۱۳۰۲۱۲۰۸۱۰۱

آموزش اعضاء، کارکنان و ارکان تشکل‏ها، شرکت‏های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

۱۸۰۵۱۲۰۸۱۰۲

تأمین و توزیع نهاده‏های کشاورزی

۱۳۰۲۱۲۰۸۱۰۳

خرید و فروش محصولات کشاورزی

۱۳۰۲۱۲۰۸۱۰۴

شناسایی و معرفی مشاغل خانگی کشاورزی

۱۳۰۱۱۲۰۸۱۰۵

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی‏های روستایی و کشاورزی (شرکت‏ها و اتحادیه‏ها)

۱۳۰۲۱۲۰۸۱۰۶

تاریخ به روزرسانی: 1400/09/13
تعداد بازدید: 368
Powered by DorsaPortal