سخن روز /
اساسنامه سازمان
اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فصل اول – کلیات

ماده 1- باستناد ماده 3 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود بصورت شرکت سهامی و بموجب مقررات این اساسنامه اداره می شود.

ماده 2- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل شده و مرکز اصلی آن در تهران است و می تواند در هر یک از نقاط کشور که لازم بداند شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.

ماده 3 – هدف سازمان به تبعیت از برنامه های وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تامین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاهاست و برای رسیدن به این مقاصد عملیات زیر را در حدود امکانات مربوط انجام می دهد.

1- آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی به روستاییان.

2- تعلیم و تدریس مواد مربوط به تعاون روستایی در دوره های آموزش و یا در سایر

دوره هایی که از سازمان به این منظور دعوت می شود.

3- توسعه شبکه تعاون در روستاها.

4- ارشاد و راهنمایی و رهبری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

5- تعلیم و تربیت کارمند برای سرپرستی و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و انجام سایر فعالیتهای سازمان.

6- تعلیم و تربیت مدیران و کارمندان اختصاصی مورد احتیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

7- تشکیل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی بمنظور تعلیم کارمندان سازمان و مدیران و کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات تخصصی مورد نیاز آنها.

8- حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

9- جمع آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستائیان از طریق شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی فروش آنها در بازارهای مناسب با فروشگاههای اختصاصی.

10- جمع آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب یا فروشگاههای اختصاصی.

11- تبدیل و طبقه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی.

12- حمل و نقل محصولات کشاورزی و مایحتاج روستاییان عضو شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه ها بوسیله سازمان یا با عقد قرارداد.

13- تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین آلات و لوازم حرفه ای مورد احتیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها.

14- تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها

15- ایجاد و اداره تاسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن.

16- احداث ساختمان و تاسیسات مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن.

17- ایجاد و اداره تعمیرگاههای ثابت و سیار منطقه ای و مرکزی ماشین آلات کشاورزی.

18- ایجاد یا کمک به احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

19- تشکیل نمایشگاهها بمنظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها و یا شرکت در این قبیل نمایشگاههای داخلی و خارجی.

20- ایجاد صندوق بازنشستگی و تدوین مقررات آن برای مدیران عامل و سایر کارکنان اختصاصی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی درحدود امکاناتی که تدریجاً برای سازمان فراهم می شود براساس ضوابط آئین نامه ای که به تصویب شورای سازمان خواهد رسید.

21- انجام خدمات فنی و مشورتی بمنظور تهیه و اجرای طرحهای تولیدی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

22- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقد قراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن.

23- تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی سازمان و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها

24- فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با موسسات بیمه بمنظور انجام خدمات بیمه بنفع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها.

25- دفاع از منافع صنفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی.

26- کمک و همکاری با سازمان خانه های فرهنگ روستایی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در زمینه تشکیل و اداره خانه های فرهنگ روستایی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان و سازمان شرکتهای سهامی زراعی برای انجام وظایف محوله به این سازمانها و تلاش برای توسعه و ترویج صنایع دستی روستایی و کمک و همکاری با دستگاههای اداری مسئول انجام این امر.

27- نظارت و راهنمایی و مراقبت در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی و کشاورزی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

28- ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمانهای بین المللی تعاونی و کشاورزی درحدود مقررات مربوط.

29- مشارکت در سمینارها و کنفرانسهای خارج از کشور و تشکیل دوره های مشابه بین المللی در ایران.

30- ایجاد ارتباط با سایر انواع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی.

31- ترتیب مسابقات و اعطای جوایز به مدیران و اعضای ممتاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

32- افتتاح حسابجاری نزد بانکها.

33- تعیین مشخصات و شرایط وام و اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی از قبیل مبلغ ، مدت و موقع پرداخت وام و همچنین تمدید و تجدید و تضمین و نظایر آن درموارد لزوم و توصیه و معرفی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مذکور در هر مورد برای دریافت وام و اعتبار به بانک تعاون کشاورزی ایران.

34- تحصیل اعتبار و وام نقدی و جنسی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی برای انجام وظایف و عملیات سازمان.

تبصره 1- در موارد زیر سازمان به تشخیص خود می تواند علاوه بر شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز معامله نماید.

الف- درصورتیکه حجم معاملات (کالا یا خدمات) مورد نیاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به تنهایی مقرون به صرفه نباشد.

ب- در صورتیکه سازمان در اجرای وظایف خود تعهدی نموده و انجام تعهد جزئاً یا کلاً از طریق اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی میسر نباشد.

ج- درصورتیکه سازمان بمنظور رفع نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی کالایی تهیه نماید و جزئاً یا کلاً مورد تقاضای اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی واقع نشود.

د- درصورتیکه نیاز و مراجعه شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی ظرفیت خدمتی را که سازمان عرضه داشته تکمیل نکند.

تبصره 2- سازمان می تواند برای انجام عملیات بازرگانی و بازاریابی در حدود مقررات مربوط مبادرت به صادرات و واردات کند.


تبصره 3- سازمان می تواند در موارد لزوم برای تقویت و پیشبرد برنامه شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی از امکانات خود به آنها کمک کند.

ماده 4- سازمان می تواند خدمات و عملیات مندرج در ماده 3 را به یکی از طریق زیر انجام دهد:


الف- انجام عملیات آموزشی و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی بطور رایگان.

ب- انجام معامله از قبیل خرید و فروش اجاره و نظایر آن.

ج - انجام معامله با دریافت یا پرداخت کارمزد.

د- قبول یا واگذاری نمایندگی یا وکالت یا عاملیت.

هـ- سرمایه گذاری مستقیم یا تاسیس شرکتهای وابسته

و- مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده 5- سرمایه اولیه سازمان یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون ریال


(1،341،000،000 ریال) است که به یکصدو سی و چهارهزار و یکصد (134100) سهم ده هزار ریالی تقسیم و تمام پرداخت شده است و با تصویب مجمع عمومی ممکن است با فروش سهام جدید به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی یا وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی میزان سرمایه اضافه گردد.

تبصره 1- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می تواند سهام خود را به قیمت اسمی منحصراً به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی که از طرف سازمان معرفی شوند، انتقال دهد.

تبصره 2- اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی که هیچگونه بدهی به سازمان نداشته باشند می‌توانند با موافقت سازمان سهام خود را به قیمت اسمی به اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی دیگر واگذار کنند.

ماده 6- کلیه سهام سازمان با نام است و باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره سازمان برسد.


وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی همیشه حداقل دارای ده سهم غیر قابل انتقال خواهد بود.

تا زمانیکه سهام سازمان منتشر شده، به خریداران سهام، گواهی نامه موقت با نام از طرف سازمان داده میشود.

ماده 7- برگهای سهام سازمان بصورت یک سهمی،پنج سهمی،ده سهمی،یکصدسهمی، یکهزار سهمی خواهد بود.

ماده 8- تملک هر یک از سهام سازمان متضمن قبول مقررات این اساسنامه مصوبات مجامع عمومی سازمان است.

ماده 9- مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ سهامی است که مالک آن هستند.
تاریخ به روز رسانی:
2019/01/16
تعداد بازدید:
1994
Powered by DorsaPortal